Arbeidet til Kompetanseklynge Laks (KL) foregår i stor grad ved at det hentes inn kunnskap om aktuelle og mulige fremtidige oppdrettsrelaterte problemstillinger, som presenteres i offentlig tilgjengelige rapporter. KL utarbeider og gjennomfører deretter prosjekter der rapportene peker på kunnskapshull som bør tettes. Prosjekt 16-01 Kunnskapsstatus har pågått i perioden 2016 – 2019, og har resultert i årets rapport.

Rapporten har undertittelen «Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet og mulige effektdempende tiltak». Rapporten er en grundig gjennomgang av fysiske forhold, oppdrettsproduksjon og andre næringer/faktorer som påvirker Altafjordsystemet. I tillegg omhandles temaene fiskeri, oppdretts-teknologi, fiskesykdommer og parasitter, nye produksjonsstrategier og sporing av rømt oppdrettslaks på mer generell basis.

Årets rapport illustrerer at en utvidelse av KLs arbeid fra hovedfokus på villaks og Altafjordsystemet er ønskelig, altså både en tematisk og en geografisk utvidelse. Oppdrettsvirksomhet påvirker også andre organismer enn villaks, som krepsdyr og andre fiskesorter. Dette påvirker i sin tur f.eks. fiskerier og turistnæringen, både i Altafjordsystemet og områder lenger ute på kysten.

 

 

Foto: Cecilia Emilie Johansen, frikant.no