Havforskningsinstituttet (HI) har siden 2012 overvåket virusforekomster i vill laksefisk på oppdrag for Mattilsynet. Målet er å se om disse blir påvirket av sykdommer i oppdrett.

Sammendraget i rapporten: Havforskningsinstituttet har undersøkt utbredelsen av infeksiøs lakseanemi virus (ILAV) og salmonid alfavirus (SAV, PD-virus) infeksjoner i utvandrende vill atlantisk postsmolt fanget i 2020 i tre fjordsystemer lokalisert i tre akvakultur produksjonsområder (PO3, 5, 12). Fisken ble samlet inn som en del av NALO-programmet i de ytre delene av fjordene; Hardangerfjorden (N = 100), Romsdalsfjorden (N = 100) og Altafjorden (N = 100) ved tråling i perioden mai-juni. SAV ble påvist i én postsmolt fra Hardangerfjorden og ILAV i én smolt fra Altafjorden. Høy Ct-verdi (37,6) i den SAV-positive fisken kan imidlertid tyde på et falskt positivt resultat. ILAV påvisningen var sannsynligvis av den apatogene HPR0-varianten av viruset. Funnene fra den nåværende rapporten indikerer en svært lav forekomst av disse virusene i vill migrerende postsmolt av laks. Disse funnene utfyller og støtter våre tidligere rapporterte data, og kan antyde at utbredelsen av ILAV- eller SAV-infeksjoner i villaks postsmolt ikke er signifikant påvirket av forekomsten av disse infeksjonene i fiskeoppdrett.

Les mer hos Havforskningsinstituttet

Mattilsynet som bestilte undersøkelsen skriver på sine nettsider:

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.

Siden ILA er en alvorlig smittsom sykdom, har Mattilsynet utarbeidet bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikk mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.

Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Gjeldende kontrollområder er fastsatt ved forskrift av Mattilsynet

I Finnmark finnes én lokal forskrift for bekjempelse av ILA: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner. Les forskriften hos Lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-01-29-86#KAPITTEL_1