Velkommen til Lakseklyngen

Lakseklyngen SA driftes som en ideell organisasjon, og består av tolv medlemsorgansiasjoner og tre assosierte organisasjoner. Det er åpent for nye interessenter å søke om medlemskap i klyngen.

Siste nytt

Torsk som spiser pellets har same kvalitet som annen villfisk

Et forsøk med korttidsfôring av torsk tyder...

Havforskningsinstituttet: Stor variasjon i lakselus også i 2021

Om PO 12 Vest-Finnmark Produksjonsområde 12...

Pukkellaksen er en ypperlig matfisk

Nofima-forskere har undersøkt kvaliteten til...

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen på besøk hos Lakseklyngen

Havbruksstrategien fra regjeringen i Alta. På...

Nytt styremedlem og gjenvalg av leder i Lakseklyngen

På årsmøtet i Lakseklyngen 29. april 2021 i...

Lakseklyngens strategier og handlingsplan for 2021

Innspill til ny havbruksstrategi Lakseklyngen...

Navneendring for klyngen

  Klyngen har samlet kompetansemiljøer...

Meisler ut ny retning i strategiprosess

Geografisk og tematisk utvidelse av klyngens fokusområde er temaer under årets først strategiverksted i Alta.

Seminar om smittespredning i oppdrettsnæringen

Sykdom og smitte er en utfordring i oppdrettsnæringen, spesielt med tanke på på fiskedødelighet og dyrevelferd, men også risikoen for smittespredning mellom oppdretts- og villaks. 

Er Lakseklyngen relevant for deg og din bedrift?

Lakseklyngen skal gjennom sin aktivitet øke kunnskapsgrunnlaget mellom

havbruk og berørte miljø- og næringsinteresser. Lakseklyngen skal aktivt

bidra til at resultatet av de ulike tiltak formidles til og tas i bruk blant

medlemmene og andre aktuelle interessenter.

Våre prosjekter

Hvert tiltak i Lakseklyngen organiseres som selvstendige prosjekter med eget team og ledelse. Bla gjennom våre siste prosjekter ved å bruke navigasjonsruten nedenfor, eller gå direkte til Prosjekter for en fullstendig oversikt over alle tiltakene vi har jobbet med siden oppstarten av klyngen.

Automatisk fjerning av uønsket fisk i elv

Pukkellaks og rømt oppdrettslaks ansees som trusler mot våre ville laksestammer. Metodene som benyttes til å fjerne disse fra lakseelver er generelt...

19-03 // Lusemidler vs. skalldyr

Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

19-02 // Skottelus i Finnmark

Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

19-01 // Sameksistens og ringvirkninger

Mål: Kartlegge ringvirkninger og fremskaffe faktakunnskap om sameksistens mellom tre ulike næringer (havbruk, fiskeri og fisketurisme) for å utvikle næringslivet i Finnmark fylke.

18-01 // Bruk av lyd ved fôring

Mål: Ideen er å lære laks til å forbinde et bestemt lydsignal med fôring, i håp om at laksen ved eventuell rømming vil oppsøke og oppholde seg der de hører dette lydsignalet og tilbys fôr. Erfaringene vil siden bli benyttet til å utvikle metoder for å gjenfange den rømte fisken.

17-04 // Leverandørforum

Mål: Å styrke regionale ringvirkninger av oppdrettsnæringen og styrke arbeid med beredskap og andre bærekraftstiltak innenfor havbrukssektoren i regionen.

17-03 // Beredskap mot lakserømming

Mål: Kartlegge status ved dagens beredskapsmodell og vurdere nye tiltak som kan forhindre at laks rømmer og effektivisere gjenfangst av rømt fisk. Arbeidet med beredskapstiltak avgrenses og tilpasses oppdrettsteknologi og merdeløsninger som per i dag anvendes i fjorder og nære kystområder.

17-02 // Lokalitetsstruktur, lakselus og strømmodell

Mål: Utvikle ny kunnskap om sameksistens og påvirkning mellom villfisk, havbruk og annen marin virksomhet med Altafjordsystemet som case. Et videre mål er å utvikle bedre drifts- og forvaltningstiltak som kan styrke bærekraft sameksistens mellom ulike nærings- og samfunnsinteresser, både i Altafjorden og i andre fjorder der en har beslektede problemstillinger.

17-01 // Sporing av oppdrettslaks

Mål: Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til rømt oppdrettslaks og avledede tiltak som kan styrke gjenfangst av rømt fisk.

16-02 // Sporing av lakseyngel

Mål: Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til yngel fra Altaelva, og avledede tiltak som begrenser berøring mellom villaks-yngel, oppdrettslaks og lakselus fra oppdrett.

Kontakt oss

Per-Arne Emaus, Akvaplan-niva

Per-Arne Emaus

Styreleder og prosjektansvarlig
per.arne.emaus@akvaplan.niva.no
+47 416 76 829

Kurt Johnsen, Noodt & Reiding

Kurt Johnsen

Adm. leder og sekretær
kurt@visjona.no
+47 982 18 925