Det er gjort interessante funn i flere av Lakseklyngen (tidligere Kompetanseklynge Laks SA) sine forskningsprosjekter, som på sikt vil gi svar på viktige spørsmål for både miljø og næring. Tre av prosjektene har hatt spesielt fokus på kartlegging av laksens vandring og adferd i Altafjordsystemet.

Jenny Jensen fra Akvaplan.niva har i samarbeid med forskere fra Nofima og Havforskningsinstituttet fanget og merket både oppdrettslaks og lakseyngel/-smolt for å følge deres bevegelser ved bruk av telemetri-teknologi. Det har samtidig blitt gjort forsøk med lydsignal under fôring av deler av den merkede laksen. Sett i sammenheng med vær, vind, havstrøm og mange andre faktorer har sporingen gitt mye data og teorier som i løpet av våren 2019 skal analyseres ytterligere. Foreløpig antas det blant annet at vandringsmønster og vandringstid er sterkt påvirket av strømsystemer i fjorden.

Følgende funn er gjort i de respektive prosjektene:

16-02 // Sporing av lakseyngel

 • Gjennomsnittlig utvandringsdato er 10. juli, men det er stor individuell variasjon.
 • Yngelen går ut mot øst innerst i Altafjorden, men skifter raskt til vest, og følger vestsida ut hele fjorden.
 • 82 % går ut gjennom Stjernsundet,16 % gjennom Rognsundet, og kun 2 % gjennom Vargsundet.
 • Yngelen bruker i snitt tre dager fra Altaelva og ut fjorden, også er her det noe innbyrdes variasjon. Det er svært rask vandring innerst i fjorden, og noe saktere lenger ute.
 • Innerst i fjorden går yngelen høyt i vannet med en dybde på 1-2 meter, og noe dypere lenger ut i fjorden, ca. 2-3 meter.
 • Foreløpig antas det at vandringsmønster og vandringstid er sterkt påvirket av strømsystemer i fjorden.

17-01 // Sporing av oppdrettslaks

 • Av 150 merkede fisk er kun én registrert ved nedre Alta bru i gytetiden. Ingen fisk er registrert i Altaelva.
 • Fisken oppholdt seg kort tid i Korsfjorden (lokalitetsområdet), medianverdi på under 10 timer.
 • Enkelte fisk oppholdt seg i Altafjordsystemet hele sommeren, men de fleste forlot Altafjorden i løpet av én uke.
 • Fisken vandrer ut gjennom Rognsundet og Stjernsundet, til tross for at lokaliteten Hesten ligger like ved vestlig innløp til Vargsundet.
 • Fra ett utslipp var det indikasjon på at fisk som ble merket på fellende sjø vandret fort ut, og fisk merket på full fjære ble værende lenger i Korsfjorden. Noen individer vandret dypt (som antatt), men de fleste vandret i de øverste vannlagene.

18-01 // Bruk av lyd under fôring

 • Utslippet i juni synes så langt å ha hatt minst effekt. Det kan ha sammenheng med stor mengde naturlig åte i havet på det aktuelle tidspunktet
 • Foreløpig ser det ut til at fôring med lyd holder fisken ved lokaliteten to timer lengre enn fisken i kontrollgruppen uten fôring.