Prosjekter

Hvert tiltak i Lakseklyngen organiseres som selvstendige prosjekt med eget prosjektteam og prosjektledelse. Her kan du lese om hvem som deltar i hvert prosjekt, hvilke mål og resultater de har kommet frem til. Noen av prosjektene pågår fortsatt og vil oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Siste prosjekter

– Smolten tar snarveien fra elv til hav

– Smolten tar snarveien fra elv til hav

– Det kan se ut som laksen nærmest er programmert til å velge den korteste ruta når den starter på utvandringa, sier havforsker John Fredrik Strøm. Han er en av forskerne som i samarbeid med Lakseklyngen har undersøkt hvilken rute smolten velger når den skal på...

les mer
// Automatisk fjerning av uønsket fisk i elv

// Automatisk fjerning av uønsket fisk i elv

Pukkellaks og rømt oppdrettslaks ansees som trusler mot våre ville laksestammer. Metodene som benyttes til å fjerne disse fra lakseelver er generelt svært arbeidskrevende og utøves gjerne på dugnad av elveforvalterne. Miljødirektoratet har en egen HP pukkellaks for å...

les mer
18-01 // Bruk av lyd ved fôring

18-01 // Bruk av lyd ved fôring

Mål: Ideen er å lære laks til å forbinde et bestemt lydsignal med fôring, i håp om at laksen ved eventuell rømming vil oppsøke og oppholde seg der de hører dette lydsignalet og tilbys fôr. Erfaringene vil siden bli benyttet til å utvikle metoder for å gjenfange den rømte fisken.

les mer
17-04 // Leverandørforum

17-04 // Leverandørforum

Mål: Å styrke regionale ringvirkninger av oppdrettsnæringen og styrke arbeid med beredskap og andre bærekraftstiltak innenfor havbrukssektoren i regionen.

les mer
17-03 // Beredskap mot lakserømming

17-03 // Beredskap mot lakserømming

Mål: Kartlegge status ved dagens beredskapsmodell og vurdere nye tiltak som kan forhindre at laks rømmer og effektivisere gjenfangst av rømt fisk. Arbeidet med beredskapstiltak avgrenses og tilpasses oppdrettsteknologi og merdeløsninger som per i dag anvendes i fjorder og nære kystområder.

les mer
17-02 // Lokalitetsstruktur, lakselus og strømmodell

17-02 // Lokalitetsstruktur, lakselus og strømmodell

Mål: Utvikle ny kunnskap om sameksistens og påvirkning mellom villfisk, havbruk og annen marin virksomhet med Altafjordsystemet som case. Et videre mål er å utvikle bedre drifts- og forvaltningstiltak som kan styrke bærekraft sameksistens mellom ulike nærings- og samfunnsinteresser, både i Altafjorden og i andre fjorder der en har beslektede problemstillinger.

les mer
16-02 // Sporing av lakseyngel

16-02 // Sporing av lakseyngel

Mål: Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til yngel fra Altaelva, og avledede tiltak som begrenser berøring mellom villaks-yngel, oppdrettslaks og lakselus fra oppdrett.

les mer
16-01 // Kunnskapsstatus

16-01 // Kunnskapsstatus

Mål: Styrke kunnskapsgrunnlaget og initiere til ny forskning og innovasjon for bærekraftig arktisk havbruk og miljøforvaltning. I startfasen benyttes Altafjordsystemet som pilotområde for kartleggingen.

les mer