OURO er Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk.

Basert på fra resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk og andre relevante kilder, velger styret i OURO ut hvilke elver som det årlig skal gjennomføres tiltak i. 2 av elvene ligger i Finnmark; Storelva i Laksefjord og Vestre Jakobselv, og 6 elver ligger i Troms.  Registreringen av rømt laks for 2021 viste tydelig nedgang i rømt oppdrettslaks i de undersøkte elvene. Les mer på OUROs nettside. 

På OUROs nettside finner du sammenslutningens mandat:

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

– Havbruksnæringen har en nullvisjon for rømming. Den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Dette gjenspeiler seg i elvene, og næringen er opptatt av å bidra aktivt til å få tallene ytterligere ned, sier Lundamo.

Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges og uttak gjennomføres, så lenge det er praktisk mulig.

Uttaket gjennomføres av spesialiserte leverandører av utfiske-tjenester, som i samarbeid med lokale elveeierlag og statsforvalteren bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i det enkelte vassdrag, samt er ansvarlige for å innhente fisketillatelse.