Lakseklyngen SA driftes som en ideell organisasjon


Den består av tolv medlemsorgansiasjoner og tre assosierte organisasjoner.

Det er åpent for nye interessenter å søke om medlemskap i klyngen.

Her er Lakseklyngen

Organisering & klyngemedlemmer

Lakseklyngen skal gjennom sin aktivitet øke kunnskapsgrunnlaget mellom havbruk og berørte miljø- og næringsinteresser. Lakseklyngen skal aktivt bidra til at resultatet av de ulike tiltak formidles til og tas i bruk blant medlemmene og andre aktuelle interessenter.

Lakseklyngen SA driftes som en ideell organisasjon, og består av 11 medlemsorgansiasjoner og 3 assosierte medlemsorganisasjoner. Det er åpent for nye interessenter å søke om medlemskap i klyngen!

Følgende organisasjoner er medlemmer av Lakseklyngen: Alta kommune, Visjona, Akvaplan-niva, Nofima, Norges Arktiske universitet, Storekorsnes Fiskarlag, Cermaq Finnmark, Grieg Seafood Finnmark, Norway Royal Salmon Finnmark, Salmar og Vest-Finnmark Rådet.

Visjona er valgt til å ivareta sekretariat og administrative oppgaver på vegne av partnerskapet, og Akvaplan-niva har oppdraget som prosjektansvarlig.

Assosierte klyngemedlemmer: FEFO, Alta næringsforening og Sametinget.

Styret

Styreleder, prosjektleder, prosjektansvarlig
Per-Arne Emaus, Akvaplan-niva
Administrativ leder, sekretær
Kurt Johnsen, Visjona
Styremedlemmer:
Jo E. Strand, Norges Arktiske universitet
Roger Pedersen, Grieg Seafood
Jonny Opdahl, Cermaq
Varamedlemmer:
Randi Rydland, Cermaq Finnmark
Jens-Vidar Viken, Salmar

Styret består til enhver tid av representanter fra fem av medlemsorganisasjonene. Styremedlemmene velges for to år. Kompetanseklyngens styre beslutter hvilke forsknings-, utviklings- og kompetansetiltak som skal iverksettes, og godkjenner prosjektplaner og -søknader som fremsettes for de enkelte tiltak.

Prosjekter

Hvert tiltak i Lakseklyngen organiseres som selvstendige prosjekt med eget prosjektteam og prosjektledelse. De enkelte prosjektteam ved leder skal påse at tiltakene gjennomføres i samsvar med prosjektplan godkjent av styret, og skal videre påse at styret får prosjektet til oppfølgende behandling i h.h.t. fastlagte milepæler og beslutningspunkter. For hvert prosjekt skal det gjøres en selvstendig vurdering om hvordan tiltaket skal søkes finansiert og gjennomført, herunder skal det avklares om klyngen med sitt organisasjonsnummer skal være ansvarlig søker, og/eller om tiltaket skal søkes i regi av et av medlemsorganisasjonene eller annen ekstern partner. Les om våre prosjekter her.

Historikk

I kjølvannet av en ringvirknings-forstudie initiert av Alta kommune, ble Kompetanseklynge for bærekraftig arktisk havbruk og villaksforvaltning etablert 2. november 2015, som et prosjekt, i form av en partnerskapsavtale mellom ti ulike virksomheter.

Forstudien mobiliserte aktuelle kompetansemiljøer lokalt og regionalt til å delta i etableringen. Formålet var å skape landets første klynge med direkte forankring i havbruk, villaksinteresser, kyst- og fjordfiskere, samt aktuelle kompetansemiljøer for disse næringene. På sikt var målet at klyngen skulle bli en nasjonal ressurs for utvikling og måling av miljøindikatorer for havbruk- og villaksforvaltning.

De ti medlemsorganisasjonene var ved etableringen Alta kommune, FEFO, Storekorsnes Fiskarlag, Cermaq Finnmark, Grieg Seafood Finnmark, Norway Royal Salmon Finnmark, Akvaplan-niva, NOFIMA, Norges Arktiske universitet og Visjona (da under navnet Noodt & Reiding).

I mai 2016 ble Kompetanseklynge Laks SA etablert som et samvirkeforetak. Navnet ble i januar 2020 formelt endret til Lakseklyngen SA.

Visjoner og mål

Visjon Skape arena for forpliktende samhandling mellom havbruk, berørte næringer og miljøinteresser i arktis.

Mål Synliggjøre behov og løsningsmodeller for å styrke bærekraftig sameksistens mellom havbruksnæringen og andre berørte samfunns-, nærings- og miljøinteressenter. Underliggende delmål:

  • Skape arena for forpliktende samhandling
  • Partene skal ved felles innsats fremskaffe nye kunnskaper, utvikle nye løsninger og samarbeidsformer, som kan bidra til at havbruk i lag med berørte nærings- og miljøinteresser, kan videreutvikles innenfor rammen av FNs 17 mål-kriterier for bærekraft, og bransjens egen ASC-kvalifisering (Aquaculture Stewardship Council)
  • Etablere klyngen som en nasjonal ressurs som kan bidra med kunnskaper og forskning til utvikling og måling av miljøindikatorer for bærekraftig havbruk- og villaksforvaltning

Nytteverdi
Lakseklyngen skal gjennom sin aktivitet øke kunnskapsgrunnlaget mellom havbruk og berørte miljø- og næringsinteresser. Lakseklyngen skal aktivt bidra til at resultatet av de ulike tiltak formidles til og tas i bruk blant medlemmene og andre aktuelle interessenter. Lakseklyngen skal være en arena for åpen dialog mellom medlemsorganisasjonene og andre interessenter. Lakseklyngenskal identifisere og iverksette tiltak for bærekraftig arktisk havbruk. Havbruksselskapene er avhengige av å minimere negative miljøpåvirkninger for å vokse. Lakseklyngen gir villaks-interessentene og fiskere mulighet til å være med på å sette dagsorden for hvilke miljøtiltak som havbruksselskapene bruker ressurser på. Lakseklyngen sine medlemmer har en unik nærhet til hverandre, der tyngdepunktet av virksomhetene er lokalisert i Vest-Finnmark, der mange er samlokalisert i Kunnskapsparken i Alta. Dette gjør kontakt mellom partene svært lett, og det gir et godt utgangspunkt for å etablere tillitsfulle relasjoner mellom partene i samarbeidet. Gjennom samarbeidet vil partene få økt innsyn og innsikt om hverandres virksomhet. Det gir prosjektet gode forutsetninger for å lykkes.

Øvrig samfunnsnytte
Klyngen vil bidra til å kartlegge mulige årsaks-sammenhenger til de miljøutfordringer som er til stede i dag. Det gjelder både internt for havbruksnæringen og mellom havbruk og andre næringer. Resultat av arbeidet i klyngen gjøres tilgjengelig for andre regioner som har tilsvarende utfordringer i samspillet mellom havbruk, villaks og annet fiskeri. Det er også relevant for andre oppdrettselskaper, fjordfiskere i andre kystområder i Finnmark, fiske-/elveeierforeninger i andre deler av fylket, og andre kommuner som er vertskap for oppdrett. Kommunene har en viktig rolle for å tilrettelegge areal både til havbruk, fiskeri og andre næringer. Klyngen skal kunne gi økt kunnskap for forvaltning av felles arealressurser. I tillegg til kunnskap, kan prosjektets arbeidsform ha verdifull overføringsverdi til andre kommuner og områder for å komme fram til gode omforente løsninger mellom berørte brukergrupper, næringsinteresser mv.

Strategisk forankring
Klyngen er forankret hos samtlige medlemmer i regional ledelse og/eller styre, og har representert noe nytt for samtlige siden det ved etableringen ikke eksisterte tilsvarende klynger hvor representanter fra havbruk, villaks og fiskere samarbeider.

Samarbeid med andre
Lakseklyngen skal samarbeide med andre klynger innen havbruk nasjonalt og internasjonalt. Det er også aktuelt å samarbeide med lokale vare- og tjenesteleverandører for å øke lokale ringvirkninger fra havbruksnæringen i Finnmark. Lakseklyngen kan også være en ressurs for å fremme bærekraftig havbruk både på den norske og russiske siden av grensen i nord.

Handlingsplan 2018-2019

  • Videreføre og forsterke påbegynte tiltak fra 2016 og 2017. Mål om å sikre større datagrunnlag bak de undersøkelser som gjennomføres – tidshorisont 2-3 år
  • Styrke arbeid med leverandørutvikling – særlig fokus på miljø- og andre bærekraftstiltak
  • Tiltak for å styrke informasjon, synlighet og resultater av klyngens virksomhet – både lokalt, regionalt, nasjonalt og i internasjonale FoU-publikasjoner
  • Egen undersøkelse på omdømmekartlegging
  • Arbeid med langsiktig forretnings- og driftsmodell, dreining fra støtte til tjenesteproduksjon o Havbruksnæringen og leverandørbedrifter o Kommuner, miljø-, nærings- og interesseorganisasjoner o Havbruksforvaltning regionalt og nasjonalt
  • Egen satsning på å styrke beredskap- og miljøtiltak i samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv o Steg 1 – Dialogmøte april 2018 – Informere om behov og identifisere mulige tiltak o Steg 2 – Utvikle pilottiltak for prosjekter med interessant potensial o Steg 3 – Etablere Kompetanseklynge Laks som fasilitator for leverandørutvikling o Steg 4 – Partner for FoU og innovasjonstiltak i tidligfase

Finansiering

Økonomisk har Alta kommune og klyngens tre oppdrettselskaper hatt en avgjørende rolle for å sikre finansiering av de tiltak som er iverksatt, med årlige bidrag på til sammen 2 380 000 kr siden 2016. I tillegg har oppdrettselskapene gitt store driftsbidrag ved utlån av personell, fartøy og annet materiell til flere av de FoU-tiltak som er gjennomført.

Medlemmer

Assosierte medlemmer

Kontakt oss