Prosjektpartnere

Klyngemedlemmer ved Nofima, UiT-Norges Arktiske Universitet og Akvaplan-niva, i samarbeid med styret og sekretariat.

Mål

Styrke kunnskapsgrunnlaget og initiere til ny forskning og innovasjon for bærekraftig arktisk havbruk og miljøforvaltning. I startfasen benyttes Altafjordsystemet som pilotområde for kartleggingen.

Aktiviteter og tidsplan

2016 -2017: Kartlegging av status, utviklingstrekk og mulige interne sammenhenger mellom villaksbestander og oppdrettsvirksomhet innenfor Altafjordsystemet.

2017: Arrangere miniseminar med bidrag fra ledende nasjonalt fagmiljø om temaet genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks i Altavassdraget og mulige konsekvenser av dette.

2018-2019: Kartlegging av fiskeri- og oppdrettsvirksomhet, biologiske ressurser, fysiske forhold og eventuelle andre faktorer som kan påvirke bærekraftutvikling i Altafjordsystemet. Resultatene formidles gjennom miniseminar i 2018 og våren 2019.

Resultater

Februar 2017: Publisert rapport «Vill og oppdrettet laksefisk i Altafjorden» og arrangert miniseminar i samarbeid med flere ledende nasjonale forskere, der resultater fra kartleggingen ble lagt fram. Resultater hittil: Status for villaks er godt dokumenter i Altavassdraget, middels godt dokumentert i fjordsystemet, mens kunnskapene er mer mangelfulle i villaksen oppvekstområder i havet, og hvordan dette påvirkes av klima- og miljøendringer globalt.

Juni 2017: Arrangert miniseminar med bidrag fra ledende nasjonalt fagmiljø om temaet genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks i Altavassdraget og mulige konsekvenser av dette. Det er påvist genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks også i Altavassdraget. Ledende FoU-miljø hevder at genetisk påvirkning vil kunne reverseres med forbedret beredskap mot rømming og gjenfangst av rømt oppdrettsfisk.

Mai 2019: Rapport 16-01 Kunnskapstatus er fullført.

Status

Del II av kunnskapsinnhenting er ferdigstilt. Sluttrapportering og resultatformidling ble fullført i mai 2019.

 

Foto: Jenny Jensen, Akvaplan-niva