Laks i fremmed farvann

Pukkellaksen hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet ble den satt ut i havet ved Kolahalvøya i Russland, og begynte å spre seg til nordnorske elver. Etter dette er pukkellaks blitt et stort problem for flere norske laksegytende vassdrag. Laksen er oppført på den såkalte svartelista over fremmede arter som utgjør en risiko for norsk naturmangfold. Forskningsmiljø og myndigheter oppfordrer derfor til at laksen avlives. Prosessen er normalt arbeidskrevende, og krever innsats fra et betydelig antall mennesker for å fange fisken. Fangst foregår i dag med feller, harpun, garn, hov og raking av gytegroper. Bestanden har vokst seg så stor at det er svært vanskelig å stå imot «invasjon» i vassdragene.

Forprosjekt utvikler metoder for fangst av pukkellaks og oppdrettslaks

Et av Lakseklyngens prioriterte arbeidsfelt er å forhindre rømming av oppdrettslaks og styrke beredskapsløsningene i forbindelse med rømming. Lakseklyngen har derfor etablert et forprosjekt, der vi ser at metoder for å fange pukkellaks også vil kunne anvendes for å fange rømt oppdrettslaks i vassdrag. Vi ønsker gjennom dette forprosjektet å få fram et mer preventivt tiltak mot pukkellaks og rømt oppdrettslaks i norske vassdrag.

Pukkellaks, Kompetanseklynge Laks

Pukkellaks (kilde Wikipedia.no)

Forprosjektet bygger på utvikling av en automatisk felle, som detekterer, selekterer og fanger pukkellaks og oppdrettslaks. I tillegg vil systemet detektere andre fiskearter som går opp i elvene, som gjør at grunneier og elveforvalter kan få en fullverdig oversikt over hvor mange fisk, hvilke fisk og hvilken størrelse fisken som går opp i vassdraget har. Laksen har som oss mennesker en unik ID, som for kunstig intelligens kan læres og detekteres, både for pukkellaks, oppdrettslaks og andre anadrome arter i vassdraget.

Fullskala test i tre vassdrag

Forprosjektet vil gi oss betydelig innsikt i hva som kreves for å få en fullverdig løsning for gjennomføring av en fullskala test i tre vassdrag. Gitt at man lykkes vil en potensiell løsning kunne være en fast installasjon i vassdragene, som selekterer og fanger pukkellaks og oppdrettslaks. I tillegg vil man kunne få en fullverdig oversikt over hvilke fisker som går opp i vassdraget til enhver tid. Prosjektet vil bidra til å kartlegge mulige årsaks-sammenhenger til de miljøutfordringer som er til stede i dag. Resultat av arbeidet gjøres tilgjengelig for andre grunneiere og forpaktere av lakseførende vassdrag.

Løsningen vil kunne bidra til å sikre vassdragene fra alle uønskede arter, med hovedvekt på pukkellaks og oppdrettslaks. En slik løsning kan redusere arbeidsmengde med tanke på fangst og kultivering, og vil gi en trygghet for at det ikke skal oppstå uheldige miljøpåvirkninger i forbindelse med uønskede arter i vassdragene.

Finansiering fra FeFo

Lakseklyngen (tidligere Kompetanseklynge Laks SA) har søkt FeFo om prosjektstøtte til gjennomføring av forprosjektet, og har fått tilkjent et tilskudd på kr 200.000. Øvrige kostnader finansieres av klyngen.

 

Bilde nederst, fra venstre: Bjørn Ruben Larsen, Jenny Jensen, Steinar Christensen,
Tor Erland Nilsen og Kjetil Kristensen
                 

Bilde øverst, fra venstre: Atle Mortensen og Kurt Johnsen
Begge foto fra Strategiverkstedet 2019, fotograf: Cecilia Emilie Johansen, Frikant Mediedesign