Bilde: Bente Olsen Husby (Vest-Finnmark Regionråd) under årets strategiverksted
                  

Årsmøtet i Kompetanseklynge Laks ble avholdt 19. juni i år. En sentral sak på agendaen var forslag til virksomhetsutvidelse, med bakgrunn i strategiprosessen som har pågått i vår. Dette arbeidet ga klare signaler om at partene i klyngen ønsker en geografisk og tematisk utvidelse for virksomheten, og styrets innstilling til årsmøtet var i tråd med dette.

Utvidelser

Geografisk utvidelse omfatter Vest-Finnmark, tilsvarende produksjonsområde 12 i norsk havbruksforvaltning, og med åpning for senere utvidelse til produksjonsområde 13 (Øst-Finnmark) og nordlige del av produksjonsområde 11 (Nord-Troms).

Tematisk utvidelse innebærer at KL skal bidra til at produksjonsområde 12 kan bli pilot og mulig fremtidig modell for kunnskapsbasert forvaltning og sameksistens mellom havbruk, villaks og andre berørte interesser.

Prioriterte innsatsområder vil være:

 • Forsterke arbeidet på formidling og anvendelse av kunnskap og metodikk frembrakt gjennom klyngens arbeid
 • Fremskaffe nye kunnskaper for å forstå oppdrettslaks i sammenheng med det øvrige marine miljø: Villaks, torsk, reker m.v.
 • Skape ringvirkninger ved å synliggjøre muligheter og behov i regionen

Årsmøtet godkjente forslaget til nytt veivalg for klyngen, og vedtok også at styret skal styrke formidlingsarbeidet og må påse at nødvendig kapasitet til avsatt til å ivareta denne oppgaven.

Nye medlemmer

En annen viktig sak på agendaen under årsmøtet var ønske om opptak av nye medlemmer i klyngen, også dette et direkte resultat av strategiprosessen. Administrasjonen er i dialog med flere aktører som ønsker å bli en del av klyngen, og det var enighet under årsmøtet om å invitere samtlige av disse aktørene inn i strategiarbeidet som fortsatt pågår. Styret ble gitt fullmakt til å avtale medlemskap med hver enkelt aktør.

I kjølvannet av årsmøtet har Vest-Finnmark Regonråd (VFRR) med Bente Olsen Husby i spissen akseptert medlemskap, og tas dermed formelt opp som medlemsorganisasjon fra 1. januar 2020. VFRR er en allianse mellom de åtte kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen 42.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. VFRR var deltaker under strategiverkstedet tidligere i år, og bidro med mange viktige perspektiver til arbeidet.

Kompetanseklynge Laks ønsker VFRR velkommen inn i samarbeidet!

 

Strategiverksted Kompetanseklynge Laks

 

Begge foto: Cecilia Emilie Johansen, frikant.no