Prosjektpartnere

Klyngemedlemmer ved Akvaplan-niva og Grieg Seafood i samarbeid med Havforskningsinstituttet som ekstern partner.

Mål

Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til rømt oppdrettslaks og avledede tiltak som kan styrke gjenfangst av rømt fisk.

Aktiviteter og tidsplan

2017: 50 laks blir merket og utsatt våren 2017.

2018: 100 laks merket ut utsatt, fordelt i to puljer hver med 50 laks utsatt hhv. våren og høsten 2018. Forsøket har skjedd fra Grieg Seafoods lokalitet Hesten i Korsfjorden. Dette er i et område med stor oppdrettsvirksomhet, og lokaliteten ble valgt av denne grunn. Fisken som ble satt ut var i vektklasse fra 1-5 kg.

Høsten 2018: Fase 1 med kartlegging og analyse av sporingsdata som viser hvilke ruter utsatt oppdrettslaks velger.

Våren 2019: Fase 2, utvidet dataanalyse for å få kartlagt hva som påvirker vandringsmønsteret til utsatt oppdrettslaks, og i hvilken grad er denne tilgjengelig for gjenfangst?

Intensjonen er å videreføre sporingsprosjektet fra 2020, slik at en får serie med data over en større tidsperiode. Resultatene fra dataanalysen 2019 vil avklare hvordan arbeidet skal videreføres, og om det også skal inkludere forsøk ved andre lokaliteter, fjordsystemer og på andre årstider.

Prosjektet har hatt et innledende samarbeid med Havforskningsinstituttet. Dette vil bli videreført. Sporingen skjer med bruk av telemetri-teknologi.

Sporingsforsøkene i 2018 ble samkjørt med prosjekt 18-01: Bruk av lyd ved fôring.

Resultater

Foreløpige data om vandringsmønster for utsatt laks fra 2017 og 2018 viser følgende resultat:

  • Av 150 merkede fisk er kun én registrert ved nedre Alta bru i gytetiden. Ingen fisk er registrert i Altaelva.
  • Fisken oppholdt seg kort tid i Korsfjorden (lokalitetsområdet), medianverdi på under 10 timer.
  • Enkeltindivid var hele sommeren i Altafjordsystemet, men de fleste forlot Altafjorden i løpet av én uke.
  • Fisken vandrer ut Rognsundet og Stjernsundet, til tross for at lokaliteten Hesten ligger like ved vestlig innløp til Vargsundet.
  • Det gjenstår å utføre grundigere analyse av datamaterialet. Fra det ene utslippet i 2017 var det indikasjon på at fisk som ble merket på fellende sjø vandret fort ut, fisk merket på full fjære ble værende lenger i Korsfjorden. Noen individer vandret dypt (som antatt), men de fleste vandret i de øverste vannlagene.

Status

Data fra sesongen 2018 ble presentert for klyngen januar 2019.

 

Foto: Jo Espen Tau Strand, Norges arktiske universitet