Prosjektpartnere

Klyngemedlemmer ved Nofima, Akvaplan-niva og Grieg Seafood.

Mål

Ideen er å lære laks til å forbinde et bestemt lydsignal med fôring, i håp om at laksen ved eventuell rømming vil oppsøke og oppholde seg der de hører dette lydsignalet og tilbys fôr. Erfaringene vil siden bli benyttet til å utvikle metoder for å gjenfange den rømte fisken.

Aktiviteter og tidsplan

Tiltaket samkjøres med prosjekt 17-01: Sporing av utsatt oppdrettslaks i Altafjorden. Halvparten av fisken som settes ut i 2018 og 2019 skjer fra lokalitet der det benyttes lyd ved fôring av laks. I forbindelse med utslippet vil det bli etablert fôr-stasjon med lyd utenfor lokaliteten, der målet er å teste om og hvor lenge en greier å holde fisken samlet med bruk av lyd og sammenhengende fôring. Resultatene sammenholdes med utslipp fra lokalitet der det fôres uten bruk av lydsignal.

Hovedaktiviteter:
2018: Forstudie med prosjektplanlegging og – utvikling.

Juni 2018: Igangsatt hovedprosjekt med en forsøkslokalitet i drift fra august 2018, og ett utsett med fôring som sammenlignes med utsett uten fôring.

Til sammen er 100 fisk benyttet i fôringsforsøket, fordelt på to utslipp med 50 fisk hhv. våren og høsten 2018.

Høsten 2018: Fase 1 med kartlegging og analyse av sporingsdata av fisk som ble tilbudt fôr i kombinasjon med lydsignal, sammenholdt med fiske kontrollgruppen uten lyd- og fôringsforsøk.

Våren 2019: Fase 2, utvidet dataanalyse med mer detaljerte dataanalyser for å få avdekket mulige effekter av tiltaket. Senere vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for å videreføre forsøket, og herunder avklare opplegg og omfang for et videreført forsøk.

Resultater

Resultatene som foreligger til nå antyder følgende:

  • Utslippet i juni synes så langt å ha hatt minst effekt. Det kan ha sammenheng med stor mengde naturlig åte i havet på det aktuelle tidspunktet
  • Det er behov for mer detaljert studie av datamaterialet. Foreløpig er inntrykket at fôring med lyd oppholder fisken 2 timer lenger ved lokaliteten, enn fisken i kontrollgruppen uten fôring.

Status

Prosjektet pågår.

 

 

Foto: Jenny Jensen, Akvaplan-niva