Prosjektpartnere

Klyngen ved styret og sekretariat, og medlemsmøtet i viktige enkeltsaker.

Mål

Etablere klyngen som et anerkjent fagmiljø for bærekraftig marint naturbruk.

Prioriterte utviklingsmål

Synliggjøre behov og løsningsmodeller for å styrke bærekraftig sam-eksistens mellom havbruksnæringen og andre berørte samfunns-, nærings- og miljøinteresser i regionen.
Etablere klyngen som en nasjonal ressurs som kan bidra med kunnskaper og metoder til utvikling og måling av miljøindikatorer for bærekraftig havbruk- og villaksforvaltning.

Aktiviteter og tidsplan

2015-2017: Startfase med prioritert innsats på klyngeetablering- og drift, og modellutvikling med bruk av Altafjordsystemet som pilot for utvikling av miljøindikatorer.

August 2017: Deltakelse på fiskerimessen Aqua Nor i Trondheim, for å informere om klyngens virksomhet og etablere nettverk til annet fagmiljø nasjonalt.

2018-2019: Videreutvikling av klyngeorganisasjon og grunnlaget for selskapets drift, med mål om å utvide virksomheten i større del av regionen og forankre virksomheten breiere til fagmiljøer regionalt og nasjonalt og til nasjonale klyngeprogram.

2019: Nye prioriterte aktiviteter:

  • Strategiprosess, gjennomføres som del av arbeidet med utvidelse av klyngens virksomhet
  • Informasjonstjenester
  • FoU-formidling og tjenesteutvikling tilpasset ulike kunde-/målgrupper

Resultater

Klyngen ble etablert som prosjektorganisasjon i september 2015, og fra mai 2016 som eget selskap med 9 medlemmer/stiftere og 3 assosierte partnere.

Fra etableringen og fram til i dag, er det etablert flere forsknings- og utviklingsprosjekter med Altafjordsystemet som pilotområde.
Klyngen har fra 2018 etablerert et faglig samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Selskapets utviklingstiltak er finansiert med bidrag fra Alta kommune og havbruksselskapene, annen egeninnsats fra medlemmene og utviklingsstøtte fra Fefo, Nærings- og Fiskeridepartementet og Finnmark fylkeskommune.

Status

Prosjektet pågår.

 

Foto: Finnmark Fylkeskommune