Prosjektpartnere

Styret, klyngemedlemmer ved Visjona, Nofima og oppdrettsselskapene.

Mål

Å styrke regionale ringvirkninger av oppdrettsnæringen og styrke arbeid med beredskap og andre bærekraftstiltak innenfor havbrukssektoren i regionen.

Aktiviteter og tidsplan

Hovedaktiviteter:

Februar 2017: Startmøter med lokalt næringsliv om fremtidige samarbeidstiltak og samarbeidsform.

April 2017: Styrke samarbeidet mellom Lakseklyngen (tidligere Kompetanseklynge Laks SA) og regionalt næringsliv, som virkemiddel for å styrke regionale ringvirkninger av oppdrettsnæringen og styrke arbeid med beredskap og andre bærekraftstiltak innenfor havbrukssektoren i regionen, ref. prosjekt 2018-01.

Februar 2018: Delta i leverandørsamling på Jergul i samarbeid med et utvalg leverandørbedrifter i Alta, som start på etablering av et organisert forum mellom klyngen og regionalt næringsliv

Mai 2018: Gjennomført dialogmøter med regionalt næringsliv og oppdrettsnæringen, samkjørt med prosjekt 2017-03 om beredskapstiltak.

Januar – juni 2019:

  • Etablere et organisert leverandørforum som del av klynges virksomhet.
  • Part i ringvirkningsanalyser under gjennomføring av Visjona og Nofima. Mål er å etablere dette som en permanent tjeneste i regi av klyngen, og benytte data herfra til å identifisere aktuelle satsingsområder for regional leverandørutvikling.
  • Utviklingsprosjekt (forprosjekt) med mål om å få fram nye tjenestetilbud innenfor miljøovervåking og miljø-/avfallsbehandling innenfor havbruk, og designe aktuelle fullskala testpiloter.

Resultater

Jfr. prosjekt 17-03

Status

Visjona har på vegne av Vest-Finnmark Regionråd utført en ringvirkningsanalyse av lakseoppdrettsnæringen i Vest-Finnmark. I samarbeid med Nofima undersøker Visjona nå mulighetene for å gjennomføre jevnlige ringvirkningsanalyser i samarbeid med oppdretterne. Klyngen ser på dette som viktig verktøy for oppdrettere, kommuner og leverandørbedrifter i området, for å få identifisert tjenesteområder der det kan være grunnlag for å øke lokale tjenesteleveranser og ringvirkninger fra oppdrett.

 

Foto: Jo Espen Tau Strand, Norges arktiske universitet