Prosjektpartnere

Akvaplan-niva, havbruksaktørene i klyngen og Alta kommune i samarbeid med Havforskningsinstituttet som ekstern partner.

Mål

Utvikle ny kunnskap om sameksistens og påvirkning mellom villfisk, havbruk og annen marin virksomhet med Altafjordsystemet som case. Et videre mål er å utvikle bedre drifts- og forvaltningstiltak som kan styrke bærekraft sameksistens mellom ulike nærings- og samfunnsinteresser, både i Altafjorden og i andre fjorder der en har beslektede problemstillinger.

Aktiviteter og tidsplan

2017: Oppstart med utarbeidelse av oppdaterte kartdata med strømmodellering påvirket av tidevann, vindforhold og topografiske forhold. Prosjektet skjer i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Arbeidet starter med profilmålinger i Vargsundet i juni-august 2017

2018: Videre arbeid med strømmodellering koblet sammen med oppdretternes data om lokalitetsstruktur, biomassefordeling, slakte tidspunkt mv. for å kunne forbedre framtidig forvaltningstiltak mht. lokalitetsstruktur, lusebehandling, valg av slaktetidspunkt, perioder for restitusjon osv.

Arbeidet med profilmålinger og videreføres over større områder og tidsperioder.

2019: Nettverksanalyse for smitteveier for produksjonsområde 12.

Resultater

Mai 2018: Fagseminar i samarbeid med Havforskningsinstituttet der kartdata ble presentert som viser variasjon i miljøbelastning mellom ulike år og i ulike perioder i året innenfor Altafjordsystemet (se Modelled salmon lice dispersion and infestation patterns in a sub-arctic fjord. Skardhammer et. al., 2018.)

Mai 2019: Nettverksanalyse fullført med produksjonsplaner for alle lokaliteter i produksjonsområde 12.

Status

Prosjektet pågår.

 

Foto: Jenny Jensen, Akvaplan-niva