Prosjektpartnere

Akvaplan-niva, Grieg Seafood, Havforskningsinstituttet (HI) og Visjona

Mål

Dokumentere virkninger av lusemidler på vannmiljøet og skalldyr i tilknytning til oppdrettsanlegg.

Aktiviteter og tidsplan

Prosjektet er under forberedelse.

I desember 2018 ble det arrangert et dialogmøte i Tromsø om temaet, på initiativ fra Fiskeridirektoratet, region Troms og Finnmark. Klyngen var invitert med på møtet av Grieg Seafood. Samtidig var aktører fra rekenæringen, havbruksnæringen, forvaltning og FoU-miljøer til stede. Tema var hvor mye påvirker lusemidler rekebestander.

Klyngen har også kontakt med Havforskningsinstituttet som aktuell bidragsyter i arbeidet. HI har de senere år på vegne av Fiskeridirektoratet gjennomført kartlegging av rekeforekomster i Porsanger og Tana. Dette er to fjorder med svært begrenset oppdrettsvirksomhet, som vil kunne være aktuelle referanseområder.

Det kan være aktuelt å gjennomføre forsøksfiske bl.a. med bruk av reketeiner der Visjona organiserer forsøksfisket i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Målet er å få gjennomført en forprosjektfase i løpet av 1. halvår 2019

Resultater

Prosjektet pågår.

 

Foto: Alf Solli, SiteSense