Prosjektpartnere

Klyngemedlemmer ved Akvaplan-niva, i samarbeid Havforskningsinstituttet som ekstern partner.

Mål

Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til yngel fra Altaelva, og avledede tiltak som begrenser berøring mellom villaks-yngel, oppdrettslaks og lakselus fra oppdrett.

Aktiviteter og tidsplan

Oppstart i 2016: Fange og merke yngel/smolt i Altaelva. Prosjektet er videreført i 2017 og 2018.

Høsten 2018: Fase 1 med kartlegging og analyse av sporingsdata som viser når og hvor lakseyngel vandrer ut gjennom Altafjorden

Våren 2019: Fase 2, utvidet dataanalyse for å få kartlagt hva som påvirker vandringsmønsteret til lakseyngel, og i hvilken grad dette er påvirket av oppdrettsnæringen i fjordsystemet.

Intensjonen er å videreføre sporingsprosjektet fra 2020, slik at en får serie med data over en større tidsperiode. Resultatene fra dataanalysen 2019 vil avklare hvordan arbeidet skal videreføres, og om det også skal inkludere forsøk i et annet vassdrag- og fjordsystem.

Prosjektet er hatt et innledende samarbeid med Havforskningsinstituttet. Dette vil bli videreført. Sporingen skjer med bruk av telemetri-teknologi.

Resultater

Perioden 2016 og 2017 var to sammenhengende år med svært høy sommervannstand i Altaelva, der en ikke lyktes å fange og merke det antall yngel som var planlagt, mens merkingen i 2018 gikk svært bra. Data fra disse årene er her slått sammen til ett datasett. I denne perioden er det merket 467 stk. laksesmolt.

Så langt viser dataanalysen følgende resultater:

  • Gjennomsnittlig utvandringsdag er 10. juli, men det er stor individuell variasjon.
  • Yngelen går ut mot øst innerst i fjorden, men skifter raskt til vest, og følger vestsida ut hele fjorden.
  • 82 % går ut Stjernsundet,16 % gjennom Rognsundet, og kun 2 % gjennom Vargsundet.
  • Yngelen bruker i snitt 3 dager fra Altaelva og ut fjorden, også er her det noe innbyrdes variasjon. Svært rask vandring innerst i fjorden, og noe saktere lenger ute.
  • Innerst i fjorden går yngelen høyt i vannet med dybde på 1-2 m, og noe dypere lenger ut i fjorden, ca. 2-3 m.
  • Foreløpig antas det at vandringsmønster og vandringstid er sterkt påvirket av strømsystemer i fjorden. Videre dataanalyse i 2019 skal søke å gi mer svar om dette.

I tillegg til dette prosjektet, er det gjennomført et annet sideprosjekt, der det er merket 200 stk. ørret- og røyesmolt. Dette presenteres senere i 2019.

Status

Data fra sesongen 2018 vil bli presentert på nyåret 2019.

 

Foto: Jo Espen Tau Strand, Norges arktiske universitet