Prosjektpartnere

Klyngemedlemmer ved Noodt & Reiding AS, Nofima, Storekorsnes Fiskarlag og oppdrettsselskapene.

Mål

Kartlegge status ved dagens beredskapsmodell og vurdere nye tiltak som kan forhindre at laks rømmer og effektivisere gjenfangst av rømt fisk. Arbeidet med beredskapstiltak avgrenses og tilpasses oppdrettsteknologi og merdeløsninger som per i dag anvendes i fjorder og nære kystområder.

Aktiviteter og tidsplan

2017: Kartlegge status ved dagens beredskapsmodell med grunnlag i risikoanalyser som er gjennomført av oppdrettsselskapene

2018: Identifisere potensielle forbedringsområder og gjennomføre konseptstudie med grunnlag i disse forslagene.

Mai 2018: Gjennomføre dialogmøte der ulike forslag til forbedring i beredskapsmodell blir gjennomgått.

Juni – desember 2018: Arbeid med å etablere pilottiltak på anbefalte forslag fra dialogmøtet

Januar – juni 2019: Forprosjekt for å designe to fullskala testpiloter:

  • Bruk av ulike typer sensorteknologi for overvåking av oppdrettsanlegg fra kontrollsenter, med beredskapsopplegg for tidlig varsling ved uønskede hendelser.
  • Utvikling av nye modeller for gjenfangst av rømt oppdrettsfisk, som tillegg til dagens beredskapsløsning med garnredskaper. I testpiloten er målet å benytte oppdretternes arbeidsbåter og personell som nøkkelressurser for utsetting av aktuelle not-redskaper.

Resultater

2017: Synliggjort potensielle forbedringsområder og mulige tiltak.

2018: Gjennomført dialogmøte, der det er foreslått konkrete pilottiltak som er under oppfølging:

  • IKT støttet drift- og overvåking av oppdrettslokaliteter, ref. prosjekt 17-04
  • Gjenfangst av rømt oppdrettsfisk, ref. prosjekt 17-04
  • Bruk av lyd ved fôring av laks som beredskapstiltak, ref. prosjekt 18-01
  • Etablere et leverandørforum mellom oppdrett og regionalt næringsliv, som virkemiddel for å styrke regionale ringvirkninger av oppdrettsnæringen og styrke arbeid med beredskap og andre bærekraftstiltak innenfor havbrukssektoren i regionen, ref. prosjekt 17-04

Status

Prosjektet pågår.

 

Foto: Jo Espen Tau Strand, Norges arktiske universitet